Čovićeva ekonomska mafija iz offshore zone i ekstremna pljačka Aluminija

Društvo ALUMINIJ DD MOSTAR je od 2014. godine podvrgnuto ekstremnom pljačkanju i obezvrijeđivanju imovine sa ciljem dovođenja društva u stanje u kojem bi se jedina izlazna situacija mogla vidjeti u povećanju kapitala od strane pripremljenih investitora i preuzimanja većinskog vlasništva od strane pravnih lica bliskih HDZ-u (kako onih u Hrvatskoj tako i u BiH), a čiji se stvarni vlasnici kriju iza offshore kompanija na Malti.

Privredno društvo Aluminij dd Mostar u periodu od 2014. do 2019. godine nije imalo niti jedan matični segment procesa nabavke sirovina i materijala za proizvodnju, iako su unatar društva postojale navedene službe sa veoma plaćenim zaposlenicima, već je iste po vrlo nepovoljnim uslovima nabavljalo od dobavljača koji su istovremeno bili i najveći kupci gotovih proizvoda te se cijelo poslovanje privrednog društva svelo na dominantne i po društvo štetne kompenzacije koje je višestruko generiralo manjak novčanih sredstava za bilo koji drugi način poslovanja i značajno utjecalo na negativne novčane tokove privrednog društva (povećalo zaduživanje i troškove zaduživanja).

Sve je to jasno vidljivo u bilansu stanja. 

Zahvaljujući tako vođenoj politici poslovanja veliki broj kompanija koje su pod patronatom HDZ-a, na čijem je čelu Dragan Čović su za nekoliko godina izrasle u kompanije sa višemilionskim prometom a najveći dio prometa ostvarili su upravo sa društvom ALUMINIJ DD MOSTAR.

Tako je npr. u 2014. godini osnovano društvo VBM GROUP DOO MOSTAR čiji je osnivač Vrljić Vlado iz Mostara i koje je osnovano isključivo za posredničku prodaju robe društvu Aluminija.

Jedini kupac navedenom društvu u toku 2014., 2015., 2018. i 2019. godine bilo je društvo Aluminij d.d. Mostar. Ukupna razlika u cijeni koju je navedeno društvo ostvarilo u navedenom periodu po osnovu prodaje robe društvu Aluminij iznosila je 520.923,00 KM. Također, društvo Aluminij je 5. jula 2019. godine (deset dana prije prestanka rada) izvršilo uplatu iznosa od 67.760,00 KM prema društvu VBM GROUP DOO MOSTAR, što je povećalo pretplatu na iznos od 227.494,19 KM. Uprava društva ALUMINIJ DD MOSTAR je tada trebala znati za mogućnost isključenja električne energije, odnosno da navedeni naručeni i plaćeni dijelovi društvu VBM GROUP DOO MOSTAR neće biti potrebni ako se ugasi proizvodnja.

Također, značajan prihod od prodaje sirovina društvu ALUMINIJ DD MOSTAR ostvarile su i ostale kompanije iz Hercegovine kao posrednici i to: PRIMORKA DOO ŠIROKI BRIJEG čiji je osnovač Marijan Primorac, FEAL DOO ŠIROKI BRIJEG čiji je osnivač PRIMORKA, ENERGTEK HERC DOO ŠIROKI BRIJEG čiji je osnivač Zoran Dimov iz Zagreba i drugi, posredovajući u nabavkama glinice, petrol koksa i elektrodne smole za društvo ALUMINIJ DD MOSTAR.

Aluminij Mostar je vršio prodaju gotovih proizvoda društvu Primorka d.o.o Široki Brijeg, a koje je iste proizvode dalje prodavalo i ostvarivalo dobit. Služba prodaje društva ALUMINIJ DD MOSTAR sa veoma visokim platama je mogla postići bolju cijenu prodajom krajnjim kupcima i uticati na bolje poslovanje društva.

Također 9. jula 2019. godine društvo ALUMINIJ DD MOSTAR je izvršilo prodaju proizvoda – trupaca društvu AUTOPRIJEVOZ – TERETNI PROMET DOO MOSTAR po cijeni koja je niža od cijene koštanja za 1.114,08 KM po toni, čime je ostvaren gubitak u iznosu od 130.018,71 KM. Cjelokupna vrijednost isporuke iznosila je 463.285,75 KM i ista je kompenzirana za obaveze društva ALUMINIJ DD MOSTAR prema društvu AUTOPRIJEVOZ – TERETNI PROMET DOO MOSTAR po presudi broj 580 Ps158593 14 Ps od 31. maja 2016. godine, a ukupna vrijednost presude iznosila je 545.683,46 KM (281.954,82 KM glavnica, 255.659,64 kamata i 8.069,00 KM troškovi postupka).

Osnivač društva AUTOPRIJEVOZ – TERETNI PROMET DOO MOSTAR je Ilija Pehar iz Mostara. 

Pljačkanje i obezvrjeđivanje imovine se vršilo veoma vještim računovodstvenim „gimnastikama“ koje se svodilo na fiktivno povećavanje vrijednosti imovine preko revalorizacije, a što je u konačnici stvaralo lažnu sliku o stanju društva.

Interesantna činjenica je da je član Odbora za reviziju društva ALUMINIJ DD Mostar u periodu od 26.6.2014. do 18.7.2016. godine bila Jelka Milićević (HDZ BiH), ministrica finansija FBiH već šestu godinu. U navedenom periodu društvo ALUMINIJ DD Mostar poslovalo je sa gubitkom u ukupnom iznosu od 136.574.982,84 KM (gubitak za 2014., 2015. i 2016. godinu).

Tako je Uprava društva ALUMINIJ DD Mostar donijela Odluku od 21. avgusta 2014. godine, o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvenim politikama privrednog društva ALUMINIJ DD Mostar od 21. septembra 2010. godine po kojima se stalna sredstva iskazuju u revaloriziranom iznosu, odnosno po fer vrijednosti umjesto po trošku stjecanja umanjenom za akumuliranu amortizaciju sa retroaktivnom primjenom od 1. januara 2013. godine, kao i da se mijenja član 23. istog Pravilnika, tj. da umjesto riječi „ovlaštenog procjenitelja“ treba da stoji „stručno osposobljenih procjenitelja“ (odabrani zaposlenici i članovi Nadzornog odbora privrednog društva).

Na osnovu navedene odluke imenovana je komisija u svojstvu „stručno osposobljenih procjenitelja“, a koja će izvršiti procjenu zemljišta, nekretnina, postrojenja i opreme po fer vrijednosti.

Navedenim izmjenama Pravilnika o računovodstvenim politikama eliminisana je odredba prema kojoj procjenu vrši ovlašteni procjenitelj – ovlašten od nadležnih državnih organa, a samim time je eliminisana objektivnost i nezavisnost u procjeni fer vrijednosti stalnih sredstava.

Komisija (zaposlenici i članovi Nadzornog odbora društva) u Izvještaju, broj: 2886/14 od 22.8.2014. godine, o procjeni materijalnih sredstava u svrhu utvrđivanja revalorizacijskih vrijednosti stalnih sredstava, a u skladu sa inflatornim dejstvom kumulativno od posljednje promjene zaključno sa 31.12.2013. godine navodi da se iskazani rezultati priznaju u kumulativnom iznosu od 20% na sve vrste sredstava odnosno da komisija za revalorizaciju „smatra opću stopu u iznosu od 20% kumulativnu za prethodni period do 31.12.2013. godine.

Navedeno „smatranje“ Komisija je koristila da bi navodno utvrdila i objektivizirala vrijednost revalorizacijskih rezervi u iznosu od 50.707.944,00 KM.

Navedena vrijednost revalorizacijskih rezervi neosnovano je povećala vrijednost kapitala i stalnih sredstava što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o računovodstvu.

Također, Uprava društva je donijela i odluku broj 2851/14 od 21.8.2014. godine kojom se vrši ispravka troškova tekućeg održavanja, a neosnovano povećava vrijednost stalnih sredstava za iznos od 66.204.324,09 KM. Navedenim knjiženjima u 2014. godini fiktivno je povećana vrijednost imovine društva Aluminij za 116.912.268,09 KM.

Posebna priča oko propadanja nekadašnjeg mostarskog giganta je zapošljavanje u tom preduzeću. Aluminij je zapošljavao isključivo glasačko tijelo HDZ-a. Već dugi niz godina poznat je po sloganu „BOŠNJACIMA I PSIMA ZABRANJEN ULAZ“. Prema raspoloživim podacima prosječan broj zaposlenih u društvu Aluminij dd Mostar u 2016. godini je bio 807 i prosječna bruto plaća po zaposleniku je iznosila 2.974,66 KM. Prosječan broj zaposlenih u 2017. godini je bio 890 i prosječna bruto plaća po zaposleniku je iznosila 2.854,00 KM. Prosječan broj zaposlenih u 2018. godini je bio 890 i prosječna plaća je iznosila 2.970,57 KM.

Ko je trebao preuzeti Aluminij?

Prvo plinarsko društvo doo Vukovar, Prvo plinarsko društvo doo Sarajevo, Erdal doo Sarajevo, COAST LINE COMMODITIES LTD MALTA i dr. predstavljaju pravna lica koja su prema finansijskim pokazateljima društva ALUMINIJ DD MOSTAR „isplela mrežu“ u koju je trebao da upadne većinski paket dionica Aluminija.

Prema raspoloživim podacima osnivač društva ERDAL DOO SARAJEVO kao strateškog partnera društva ALUMINIJ DD MOSTAR je COAST LINE COMMODITIES LTD MALTA. Prethodni osnivači su bili: Josip Jurčević iz Zagreba, Anja Valčić iz Zagreba i Prvo plinarsko društvo doo iz Vukovara. Datum osnivanja 13.12.2017. godine, osnivački kapital 1.000.000,00 KM. 

Odgovorno lice društva je Knezović Ante – Sarajevo Centar. Iz navedenog se vidi da su navedena fizička lica i pravno lice Prvo plinarsko društvo doo Vukovar stvarni vlasnici offshore kompanija na Malti. 

Prvo plinarsko društvo doo Sarajevo osnovano je od strane društva Prvo plinarsko društvo doo Vukovar. Odgovorno lice Antonija Glavaš – Sarajevo Centar. Prvo plinarsko društvo doo je najveći dioničar Luke Ploče. U periodu od 2014. do 2019. godine kod društva Aluminij dd Mostar najveći promet usluga u inostranstvu ostvaren je u iznosu od 9.619.934,34 KM sa ino dobavljačem Luka Ploče.

Na osnovu navedenog može se konstatovati da poslovanje društva ALUMINIJ DD MOSTAR od 2017. godine u potpunosti zavisi od pravnog lica Prvo plinarsko društvo doo Vukovar i Erdal doo Sarajevo. 

Izvor: Patria

0
0
  Subscribe  
Notify of